โดย อรพินท์ อังกุรวิโรจน์

ปี (2565)


สาระสังเขป

การวิเคราะห์รายรับจากการจัดการศึกษา จากข้อมูลประมาณการรายรับย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565) และแนวโน้มไปข้างหน้า 3 ปี (ปี 2566 – ปี 2568) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณต่อไปในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในต่อไป


Download: รายงานการวิเคราะห์ รายรับจากการจัดการศึกษา จากข้อมูลประมาณการรายรับย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565)และแนวโน้มไปข้างหน้า 3 ปี (ปี 2566 – ปี 2568) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี