โดย อรพินท์ อังกุรวิโรจน์

ปี (2565)


สาระสังเขป

การวิเคราะห์แนวโน้มประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปี 2566 – 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณต่อไปในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยในต่อไป


Download: รายงานการวิเคราะห์ แนวโน้มประมาณการรายรับจากการจัดการศึกษา ประจำปี 2566 – 2568 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี