โดย ชลิตรา วงษ์นุ่ม

ปี (2565)


สาระสังเขป

คู่มือการจัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1 คณะการแพทย์บูรณาการ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้สอน ให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันของการจัดเตรียมปฏิบัติการและกระบวนการต่างๆของรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1 เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้เน้นที่การจัดเตรียมและขั้นตอนของแต่ละปฏิบัติการ การดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์และข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ


Download: คู่มือการจัดเตรียมปฏิบัติการรายวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 1 คณะการแพทย์บูรณาการ