โดย จิตต์พัฒนา  มะลิลา

ปี 2564


สาระสังเขป

การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทราบถึงทิศทางในการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถนำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการหากลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


Download: การวิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563