โดย กฤติยา เขื่อนวัน


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานการโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคคลภายนอก ผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ และการบันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมไมโครซอฟท์ไดนามิก เอเอ็กซ์ 2012 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ และการบันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมไมโครซอฟท์ไดนามิก เอเอ็กซ์ 2012 สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Download: คู่มือการโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นบุคคลภายนอก ผ่านระบบคอร์ปอเรท ไอแคช ของธนาคารกรุงเทพ และการบันทึกรายการจ่ายในโปรแกรมไมโครซอฟท์ไดนามิก เอเอ็กซ์ 2012 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี