โดย กิติยา ทองทรัพย์ทวี

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ และใช้เป็นแนวทาง ในการรายงานผลเป็นทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุค่าเป้าหมายที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไปจึงได้จัดทำคู่มือ การดำเนินงานติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ขึ้น


Download: การดำเนินงานติดตามและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี