โดย วันดี เจียมสมบุญ

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาปฏิบัติงานในฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เนื้อหาประกอบด้วย การยืมผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน การยืมผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ การยืมผ่านเแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน การคืนผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน และการคืนผ่านตู้รับคืนอัตโนมัติ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละบทประกอบไปด้วย ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข เทคนิคการปฏิบัติงาน กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการพัฒนางาน


Download: คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี