โดย น้ำทิพย์ อินโต

ปี 2566


สาระสังเขป

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงโดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ


Download: การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี