โดย น้ำทิพย์ อินโต

ปี 2566


สาระสังเขป

การบันทึกบัญชีเบิกงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงการบันทึกบัญชี เบิกงบประมาณเงินรายได้ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


Download: การบันทึกบัญชีเบิกงบประมาณเงินรายได้ด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี