โดย ญาณิภา จันทร์บำรุง

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือที่อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการระบบฯ อาทิ การเพิ่ม ลบ โยกย้าย รายชื่อ ตำแหน่งหน่วยงานของบุคลากร การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์สารบรรณ สิทธิ์เลขานุการ สิทธิ์การจัดการเอกสาร การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ฯลฯ รวมถึงขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาจากการใช้งานการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


Download: คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี