โดย จารุพรรณ เอี่ยมวิจารณ์

ปี 2565


สาระสังเขป

งานทุนการศึกษา ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้ดำเนินงานทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องยึดหลักความถูกต้องตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากกองทุนพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี