โดย พงศกร สุขแสงแก้ว

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานรายวิชาการจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเตรียมปฏิบัติการ 14 ปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดทำแผนผังพื้นที่ดูแลรักษาภูมิทัศน์การให้น้ำพืชพรรณการใส่ปุ๋ยและการพรวนดินพืชพรรณการตัดแต่งพืชพรรณการทำศัลยกรรมพืชพรรณการขุดย้ายพืชพรรณการตัดหญ้าและการตัดเล็มการเสริมแต่งผิวหน้าและการเจาะรูอากาศสนามหญ้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชพรรณการป้องกันกำจัดศัตรูพืชพรรณการดูแลรักษางานระบบการดูแลรักษางานสถาปัตยกรรมการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการดูแลรักษาภูมิทัศน์และการประมาณราคางานดูแลรักษาภูมิทัศน์ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


Download: คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานรายวิชาการจัดการและการดูแลรักษางานภูมิทัศน์