โดย นุชจรินทร์ ฟักแฟง

ปี 2566


สาระสังเขป:

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยงาน ที่มีภาระหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมและวิชาการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาและรับผิดชอบในการให้บริการคำปรึกษา แนะนำด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พึงได้รับ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านทุนการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน และการเบิกจ่ายทุนการศึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านทุนการศึกษา ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนสามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยผู้จัดทำได้รวบรวมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้านทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ ลดปัญหาความผิดพลาด ทางด้านเอกสาร และมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน


Download: คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานด้านทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี