โดย  นงนุช วันดี

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบประมาณเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดระบบวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับบุคลากรของกองคลัง ให้สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและเบิกค่าครุภัณฑ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและเบิกจ่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริงและสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ


Download: คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและเบิกค่าครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบประมาณเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี