โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง้ว

ปี 2566


สาระสังเขป

รายงานการวิเคราะห์การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อฐานข้อมูล และวิเคราะห์อัตราค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล Science Direct ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อศึกษาข้อมูลนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านจัดซื้อ จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนใช้ในการวางแผนงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ


Download: รายงานการวิเคราะห์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี