โดย นนตา เศวตเมธิกุล

ปี 2564


สาระสังเขป

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปี งบประมาณ 2560-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาตลอดหลักสูตร (ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562) รายได้ต่อหน่วยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรนำข้อมูลต้นทุนใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงตัดสินใจ เกี่ยวกับการพิจารณาเปิด-ปิดหลักสูตรการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา การลดต้นทุนเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่สมเหตุสมผล ถูกต้อง มีความเที่ยงตรง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อไป


Download: ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีงบประมาณ 2560-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี