ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกลิกนินจากเยื่อคคราฟท์ไม้ยูคาลิปตัสด้วยกรดเปอร์ออกซีแอซิติก

Factors Affecting th […]