การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ Trichoderma viride : Biopulping from banana pseudo – stem of num-wa by trichoderma viride

โดย สุจยา ฤทธิศร, สุ […]