การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของการขึ้นรูปโลหะแผ่นทองเหลืองโดยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี

An analysis of macro […]

อิทธิพลของการขึ้นรูปแผ่นโลหะทองเหลืองด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง โดยการสัมผัสเป็นจุดโดยการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข

Influence of forming […]