การศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการเจลาทิไนชันและเวลาการตัดกิ่งสายโซ่โมเลกุลสตาร์ชต่อสมบัติของสตาร์ชต้านทานการย่อยจากกล้วยน้ำว้า (MUSA SAPIENTUM LINN.)

By สาวิณี แก้วสวัสดิ […]