การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟางข้าวและชานอ้อย

An Exploratory Study […]

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกรดแลกติกให้มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุ

Study  on  Optimum  […]