ปัญหาการทำบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐGFMIS Web Online ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Accounting operation […]

การนำระบบการบริหารการเงินการคลังรัฐด้วยอิเล็กทรอส์ GFMIS มาใช้ ของสถาบันธัญญารักษ์

Usage of Electronic […]

การประเมินผลการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้กับพนักงานสายปฏิบัติการคลังธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)พุทธศักราช2550

The Evaluation by Qu […]