ผลการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น 2 แบบ บนสมาร์ทโฟนที่มีต่อการใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อของพนักงานบริษัทสบายดีทีวี

Result of  web appli […]

ผลการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการศึกษานอกสถานที่เสมือน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Learning outcomes of […]