ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดการข้อมูล เพื่อความสำเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

The relationship bet […]

การจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านพลังงาน : กรณีศึกษาแบบจำลองการใช้ชีวมวลในจังหวัดสุพรรณบุรี

Information manageme […]

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการใช้งานระบบการจัดการข้อมูล (Laboratory Information Management System) กรณีศึกษากรมควบคุมมลพิษ

Factor that Affectin […]