ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคกับมูลค่าสินค้าคงคลังและการวิเคราะห์วิธีที่เหมาะสมในการพยากรณ์มูลค่าสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีก

Relationship between […]

กรณีศึกษา การใช้ EOQ Model มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังโดย กรณีศึกษา บริษัท แอดเวนเจอร์ไทย จำกัด

Improvement of Inven […]