ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้ซื้อในจังหวัดอ่างทอง

Factors affecting th […]

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับปรับปรุง)

โดย นพวรรณ โลนุช ปี […]

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ ERP : กรณีศึกษา ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Operational Efficien […]