ข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ: ศึกษา กรณีข้อพิจารณาระหว่างสัญญาอนุญาโตตุลาการและสัญญาเลือกศาล

ข้อตกลงเกี่ยวกับการร […]