การศึกษาการผลิตกรดแลคติกแบบกะซ้ำจากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมกลูโคสโดยใช้เซลล์

Study  on Lactic Aci […]

การศึกษาการปรับปรุงการหมักเอทานอลแบบกะซํ้าโดยการตรึงเซลล์บนชานอ้อย

The Study of Ethanol […]