การนำระบบการบริหารการเงินการคลังรัฐด้วยอิเล็กทรอส์ GFMIS มาใช้ ของสถาบันธัญญารักษ์

Usage of Electronic […]

ประเมินผลการนำระบบ GFMIS มาใช้ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Assessment of us […]