ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนการบรรจุสินค้าโดยนำวิธีการบริหารแบบ Six Sigma เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกรณีศึกษา : บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดชลบุรีเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

The Study of the Fac […]