ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors affecting fi […]