การยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สำหรับภาคธุรกิจในมุมมองของผู้ทำบัญชี

The effect of cloud […]