การพัฒนาการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิค Bounding box

The development of p […]

การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

Somatic cell segment […]

ระบบจำลองที่จอดรถยนต์ด้วยการประมวลผลภาพ

Simulation system pa […]