การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปั๊มโลหะโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้

Identification Hazar […]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส

A Risk Analysis of S […]