การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตอนูเบียส[Anubias nana]แบบไร้ดิน

Study on optimum con […]