การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน :กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

โดย อัญชลี พันธ์ทอง

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานต่อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP-SAP กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Participation and Ac […]

การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีต่อกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

The Participation of […]