คู่มือปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย วันดี เจียมสมบุญ […]

ผลงานเชิงวิเคราะห์การยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563 – 2565

โดย วันดี เจียมสมบุญ […]