ทัศนคติเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2005)มาใช้ในองค์กรกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Attitudes toward the […]