การลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระจกแผ่นดิสก์แห่งหนึ่ง

Inventory Reduction […]