การลดระยะเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต โดยการประยุกต์ในแนวความคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทแอลซีดี ทีวี

Time Reduction for P […]