การสร้างเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนครด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ

The Enhancement and […]