อนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่ สำหรับเป็นสารต้านเชื้อจุลชีพและลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น

Bifunctional polymer […]

การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มน้ามันหอมระเหยกลิ่นมะลิ

Preparation of polym […]