แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร

(Learning Tools and […]

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบของ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด(อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)

Increase the Efficie […]