โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย การท่องเที่ยวแห่ […]

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดผู้ซื้อรองเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร

Demographic factors […]

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Markiting Promotion […]

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Marketing Attitude t […]