การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซีเซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องดูดควันใช้ไฟฟ้าสถิต

The application of f […]

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชในนาข้าวพื้นที่ภาคกลาง เพื่อประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์

A study and Developm […]