การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสีกรณีศึกษา กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์

The Design of DSS fo […]