ประสิทธิภาพของ LPC และ LSP ในการรู้จำแนวทางเดินเสียงพูดภาษาไทย ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม

AN EFFICIENT OF LPC […]