สายอากาศแบบปรับโครงสร้างเพื่อการประยุกต์ใช้งานย่านการสื่อสารไร้สาย

Structure-adjusted a […]

การศึกษาการออกแบบสายอากาศและระนาบ สำหรับการสื่อสารไร้สายด้วยเทคนิคการเซาะร่อง และการปรับจูนสตับ

Study of planar ante […]

การเพิ่มแบนด์วิดท์และลดขนาดของสายอากาศโมโนโพลแบบระนาบด้วยเทคนิคการเซาะร่อง

THE BANDWIDTH INCREM […]