การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อยกระดับคะแนนทดสอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of a […]

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีมด้วยเกมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Development of learn […]

การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี

Creative Knowledge M […]

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนสำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา

The development of t […]

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงาน : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี

Influence of Learnin […]