ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

Factors affecting pu […]

ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อโคขุนโพนยางคำของผู้ซื้อในจังหวัดสกลนคร

ปัจจัยและพฤติกรรมในก […]

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย สุภามาส อินอ๊อด

ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องเล่น MP3 ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Co […]

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Marketing Attitude t […]