การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดงานแกะสลักไม้ด้วยวิธีพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และวิธีการสอนงานแกะสลักไม้ในวิทยาเขตเพาะช่าง

A Comparative Study […]